A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miejski w Tłuszczu
Zarejestruj
 Drukuj

Rozgraniczenie nieruchomości

Kogo dotyczy

Osoba chcąca rozgraniczyć nieruchomość

Czas realizacji

 • do 1 miesiąca – od daty dostarczenia dokumentacji (przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ) z czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości wykonanej przez upoważnionego geodetę.
 • do 2 miesięcy – od dostarczenia dokumentacji (przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ) – sprawy szczególnie skomplikowane.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości,
 • Tytuł prawny do nieruchomości /aktualny wypis z księgi wieczystej lub inny tytuł własności poświadczony przez organ do tego upoważniony/,
 • Aktualne wypisy z ewidencji gruntów dla wszystkich działek będących przedmiotem rozgraniczenia,
 • Kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z zaznaczeniem granic do rozgraniczenia,
 • Oświadczenie geodety potwierdzające przyjęcie do wykonania rozgraniczenia

Dokumenty wymienione winny być złożone w oryginale

Opłaty

Opłata w wysokości 10zł

Tryb odwoławczy

 • Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie,
 • Od decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, wydanej na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przekazania sprawy sądowi.
 • Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego.
 • Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne i przekazującej sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi, wydanej na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przysługuje prawo wniesienia odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego.

Podstawa prawna

art. 29-39 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn.zm.)

Dodatkowe informacje

 • Wszczęcie – wydanie niezwłocznie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, upoważnienie geodety do podjęcia czynności technicznych związanych z ustaleniem przebiegu granic.
 • Rozstrzygnięcie – wydanie:
  - decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli ustalenie granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron lub
  - decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą lub,
  - decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego i przekazanie sprawy z urzędu do rozpatrzenia sądowi, jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości.
 • W przypadku poniesienia przez Urząd w interesie lub na żądanie strony kosztów postępowania- wydanie postanowienia zobowiązującego strony do pokrycia tych kosztów postępowania ze wskazaniem terminu i sposobu zapłaty.

© 2022 Urząd Miejski w Tłuszczu
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce