A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miejski w Tłuszczu
Zarejestruj
 Drukuj

Ustalenie warunków zabudowy

Wydanie decyzja o warunkach zabudowy

Kogo dotyczy

Chcesz wybudować obiekt budowlany na nieruchomości, na której nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Twoja inwestycja może wymagać decyzji o warunkach zabudowy.

Wymagane dokumenty

 • WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
 • A) Jeden egzemplarz kopii mapy zasadniczej, pobranej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
 • B) Ksero ww. mapy, na którym należy zakreślić teren objęty wnioskiem i teren na który inwestycja będzie oddziaływać oraz wrysować planowany sposób zagospodarowania terenu objętego wnioskiem. W przypadku ustanowionej służebności drogowej lub w przypadku, gdy dojazd odbywa się po gruncie niebędącym użytkiem drogowym należy wrysować dojazd na przedmiotowej mapie.
  Uwaga: Prosimy o złożenie map do formatu A4.
 • Dokumenty od gestorów sieci zapewniające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego gwarantująca wykonanie uzbrojenia terenu, niezbędnego dla realizacji planowanej inwestycji, zawarta między inwestorem a właściwym gestorem sieci jeżeli istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego (zgodnie z art. 61 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) – PGE Dystrybucja S.A., Wyszków ul. Pułtuska 116, ZKGiM w Tłuszczu, Tłuszcz ul. Wiejska 56, PSG Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Gazu Wołomin ul. Piłsudskiego 2B.
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawana na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) – w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Złożenie wniosku o wydanie decyzji  o warunkach zabudowy powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 • W przypadku ustanowionej służebności drogowej – dokument potwierdzający tę służebność.
 • Pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (17zł) – w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
 • Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego firmy – w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną.
 • Opłata skarbowa za decyzję o warunkach zabudowy wynosi 107 zł - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.) nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego


© 2022 Urząd Miejski w Tłuszczu
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce