A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miejski w Tłuszczu
Zarejestruj
 Drukuj

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (szamba)

Kogo dotyczy

Czas realizacji


 Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2. Zaświadczenie/oświadczenie o braku zaległości podatkowych,
3. Zaświadczenie/oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do siedziby bazy transportowej,
5. Kserokopie dowodów rejestracyjnych środków transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem,
6. Udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
7. Udokumentowanie mycia i dezynfekcji pojazdów,
8. Oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej; dowodem zapłaty jest też
wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.
9. Oryginał pełnomocnictwa w przypadku występowania przez pełnomocnika (lub urzędowo uwierzytelnioną kopię).

 

Opłaty

  • 107 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  • 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury),

 

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza.

Podstawa prawna

• Art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735
ze zm.)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., Nr 187, poz.1330).
• Uchwała Nr XX.217.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tłuszcz

 

Dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Tłuszcz – Nr rachunku bankowego Bank PKO BP S.A. 98 1020 1026 0000 1402 0260 3421.
Podanie we wniosku numeru telefonu może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów interesant zostanie wezwany do ich uzupełnienia

 
© 2022 Urząd Miejski w Tłuszczu
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce