A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miejski w Tłuszczu
Zarejestruj
 Drukuj

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew w Gminie Tłuszcz

Cel wydanie zgodny na usunięcie drzew lub krzewów


 

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie do 21 dni od daty złożenia wniosku organ dokonuje oględzin i sporządza protokół.
Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.
2. Oryginał pełnomocnictwa w przypadku występowania przez pełnomocnika (lub urzędowo uwierzytelnioną kopię).
3. Oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej; dowodem zapłaty jest też
wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.


Opłaty

• Wydanie zezwolenia nie podlega opłacie.
• 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

 

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie można składać w Biurze Obsługi Interesanta.

Podstawa prawna

• Art. 83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz.1098 ze zm.)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz.1330).


Dodatkowe informacje

• Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów musi być podpisany przez wszystkich właścicieli lub władających nieruchomością. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela, jeżeli jest wymagana.
• Podanie w zgłoszeniu numeru telefonu może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
• Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1546
ze zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.
• Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Tłuszcz – Nr rachunku bankowego Bank PKO BP S.A. 98 1020 1026 0000 1402 0260 3421.


© 2024 Urząd Miejski w Tłuszczu
aplikacja: 1.10.002.005, baza: 1.8.5.9
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce