A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miejski w Tłuszczu
Zarejestruj
 Drukuj

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Kogo dotyczy

Chcesz zbudować np. sieć wodociągową albo kanalizacyjną? Może planujesz realizację innej inwestycji, która ma służyć celom publicznym? A może chcesz wybudować obiekt budowlany w tym dom do 70 m2 lub wykonać inne roboty budowlane?

Wymagane dokumenty


  • Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.
  • Kopia mapy zasadniczej/katastralnej2) w skali 1:500/1:1000/1:20003) obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać, z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem1) (2 egz.),
  • Graficznie przedstawiony planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych,
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawana na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) – w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
  • Pełnomocnictwo imienne wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (17 zł) – w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
  • Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego firmy – w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną.

© 2022 Urząd Miejski w Tłuszczu
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce